ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας υπενθυμίζει το κοινό ότι το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 θα διοργανώσει Γραπτές Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας στην Ελληνική  και Αγγλική Γλώσσα στα πιο κάτω επίπεδα:

 

  1. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας          (Επίπεδο Γ2)
  2. Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας   (Επίπεδο Γ1)
  3. Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας             (Επίπεδο Β2)
  4. Άριστη Γνώση Ελληνικής Γλώσσας        (Επίπεδο Γ2)

 

Σκοπός των Εξετάσεων είναι η Πιστοποίηση Επάρκειας στην αντίστοιχη γλώσσα και επίπεδο, προσόν το οποίο είναι δυνατό να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα. Επιτυχών στις Εξετάσεις αυτές θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία στη Γραπτή Εξέταση τουλάχιστον 50%.

Οι Γραπτές Εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χώρους που θα ανακοινωθούν μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην Εξέταση θα σταλούν έγκαιρα με προσωπική επιστολή στον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032 Λευκωσία, από τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, από τις 08:00 μέχρι τις 15:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνουν δεκτές σε καμιά περίπτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στη διεύθυνση www.moec.gov.cy/ypexams (Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα: 22582900, 22582904, 22582929.