Λειτουργία και έλεγχος σχολικών κυλικείων

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφορικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο των σχολικών κυλικείων

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) διευκρινίζει ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τους περί Σχολικών Κυλικείων Νόμους του 2000 και 2005 σχετικά με την εποπτεία των ελέγχων των σχολικών κυλικείων, επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στην υγεία και στην υγιεινή διατροφή των μαθητών/τριών. Εποπτικό έλεγχο σε ό,τι αφορά στη σωστή οργάνωση και λειτουργία των σχολικών κυλικείων ασκούν Τοπικές Επιτροπές Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.), οι οποίες εποπτεύονται από την  Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.).

 

Η Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα υπό έγκριση προϊόντα που διατίθενται από τα κυλικεία, να παρέχει τις σχετικές προδιαγραφές των προϊόντων προς τις Σχολικές Εφορείες, να εκδίδει κατάλογο με τα είδη και τις τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα κυλικεία, να καθορίζει ή να διαφοροποιεί τις τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και να εποπτεύει τους ελέγχους που διεξάγονται από τις Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.. Στις Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. μετέχουν και εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και οι έλεγχοι που διεξάγουν αφορούν σε θέματα παραβάσεων σχετικά με τις τιμές και τα είδη του καταλόγου, καθώς και παραβάσεων όσον αφορά στους κανόνες υγιεινής των τροφίμων, στους χώρους, στον εξοπλισμό και στο προσωπικό των κυλικείων.

 

Το Υ.Π.Π.Α.Ν., στη βάση των εκθέσεων των Τ.Ε.Ε.Σ.Κ., οι οποίες κοινοποιούνται στους οικείους Επιθεωρητές κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προβαίνει σε συστάσεις προς τις Σχολικές Εφορείες για τη λήψη των μέτρων που προνοούνται από τη σχετική Νομοθεσία, εφόσον οι Αναθέτουσες Αρχές είναι οι Σχολικές Εφορείες. Σε πολλές περιπτώσεις, μετά από τις εκθέσεις αξιολόγησης των Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. ή μετά από επώνυμες καταγγελίες που κοινοποιούνται στο Υ.Π.Π.Α.Ν., και κατόπιν σχετικής διερεύνησης από το Υ.Π.Π.Α.Ν., διενεργούνται αιφνίδιοι έλεγχοι σε σχολεία από εξουσιοδοτημένους Λειτουργούς του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας.

 

Τονίζεται ότι αποτελεί υποχρέωση των Σχολικών Εφορειών να επιλαμβάνονται οποιωνδήποτε καταγγελιών μέσω των νενομισμένων διαδικασιών, αφού αρμόδιες για την επιβολή ποινών είναι οι Σχολικές Εφορείες ως οι Αναθέτουσες Αρχές και όχι το Υ.Π.Π.Α.Ν.

 

Το Υ.Π.Π.Α.Ν., μέσω εγκύκλιων οδηγιών (αρ. εγκυκλίων στο διαδίκτυο ypp7884 και ypp8365), απαιτεί την αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας και των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας σε όλα ανεξαίρετα τα σχολικά κυλικεία. Αναμένεται η άμεση ανταπόκριση και η πλήρης συνεργασία όλων των Τ.Ε.Ε.Σ.Κ., των Διευθύνσεων των Σχολείων και των Σχολικών Εφορειών με την Κ.Ε.Ε.Σ.Κ., με στόχο την εξάλειψη όλων των κρουσμάτων παρατυπιών που παρατηρούνται σε σχολικά κυλικεία. Ως εκ τούτου, οι κατά τόπους Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. καλούνται να εφαρμόζουν αυστηρά τους περί Σχολικών Κυλικείων Νόμους του 2000 και 2005, καθώς και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στις σχετικές εγκυκλίους.

 

Το Υ.Π.Π.Α.Ν., λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες παρατηρήσεις/σχόλια/εισηγήσεις αναφορικά με την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, έχει προβεί στη σύσταση Επιτροπής, η οποία θα μελετήσει το θέμα αναθεώρησης και τροποποίησης των περί Σχολικών Κυλικείων Νόμων του 2000 και 2005, ώστε η λειτουργία των σχολικών κυλικείων να εξυπηρετεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.