Συνέντευξη Τύπου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στα σχολεία

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

Συνέντευξη Τύπου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στα σχολεία

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) συνέντευξη Τύπου με θέμα «Αναδόμηση και βελτίωση των υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και παραβατικότητας στα σχολεία».

Τη συνέντευξη χαιρέτισε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Κώστας Χαμπιαούρης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επισήμανε την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των δομών του ΥΠΠΑΝ που ασχολούνται με τα σοβαρά αυτά θέματα, ώστε να επιτευχθεί η μείωση των φαινομένων της βίας και παραβατικότητας. Παράλληλα, ο Υπουργός υπενθύμισε την πρόσκληση προς όλους τους εμπλεκομένους -οργανωμένους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικές οργανώσεις- να συμμετέχουν σε Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα μπορεί να δράσει με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της νέας δομής.

Στη συνέχεια, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΥΠΠΑΝ δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου προέβη σε λεπτομερή παρουσίαση στο πλαίσιο της οποίας επεξηγήθηκε η νέα δομή, η οποία θα λειτουργήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αναφορικά με τα προγράμματα και τις δράσεις πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών, τα οποία συμβαίνουν στα σχολεία. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στο σκεπτικό της αναδόμησης, τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση των αλλαγών στη δομή, καθώς και στο πώς η νέα δομή θα συμβάλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και παραβατικότητας στα σχολεία.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα στοιχεία αλλά και τη βιβλιογραφία καθώς και στις διαχρονικές διαπιστώσεις των εμπλεκομένων στα θέματα βίας και παραβατικότητας στο ΥΠΠΑΝ, τα οποία καθιστούν αναγκαιότητα την αντιμετώπιση επικαλύψεων, την αξιοποίηση κονδυλίων, τη βελτίωση διαδικασιών στήριξης των σχολείων κ.ά.

Με την αναδόμησή τους, οι ομάδες πρόληψης που ασχολούνται κυρίως με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την ενδυνάμωση/στήριξη των σχολείων και την έρευνα, θα υπάγονται διοικητικά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (φορέας έρευνας και επιμόρφωσης στο ΥΠΠΑΝ). Επιπρόσθετα, θα γίνεται συστηματική καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν στα θέματα βίας και παραβατικότητας σε ηλεκτρονική πλατφόρμα για σκοπούς παρακολούθησης, πρόληψης και έρευνας, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων. 

Αναφορικά με τη νέα δομή της ΟΑΠ, σημειώθηκε ότι η Ομάδα θα λειτουργεί σε επαρχιακό επίπεδο (αποκέντρωση), θα τυγχάνει συντονισμού από Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης και θα υποστηρίζεται διοικητικά από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σήμερα. Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε η στήριξη της ΟΑΠ με μεγαλύτερο κονδύλι καθώς και η αύξηση του προσωπικού της, ώστε να διευκολυνθεί στο έργο της. Τονίστηκε, επίσης, ο ρόλος του σχολείου, το οποίο καλείται να αναπτύσσει σχέδιο δράσης μέσω της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας, η οποία θα τύχει επιμόρφωσης.

Επισημάνθηκε, επίσης, ότι η στελέχωση όλων των επιτροπών και των ομάδων που ασχολούνται με τα θέματα της βίας και παραβατικότητας έχει ήδη ολοκληρωθεί από το ΥΠΠΑΝ και οι λειτουργοί που θα τις στελεχώσουν τυγχάνουν επιμόρφωσης, ώστε να μπουν άμεσα σε εφαρμογή τα προγράμματα και οι δράσεις στα σχολεία.

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ανέφερε, επίσης, ότι η νέα δομή θα τυγχάνει συνεχούς παρακολούθησης από Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι (εκπαιδευτικές οργανώσεις, οργανωμένοι γονείς, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.ά.), καθώς και συστηματικής αξιολόγησης από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στόχος όλων είναι η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο και η βελτίωση των δομών και των διαδικασιών, οι οποίες θα συμβάλουν στη μείωση της βίας και παραβατικότητας στα σχολεία μας.