Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου_ Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης Παιδιών

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

14 Φεβρουαρίου 2019

 

Το ΥΠΠ προχωρεί στην υλοποίηση Προγράμματος για Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης Παιδιών και Εφήβων Σχολικής Ηλικίας

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες, 13 Φεβρουαρίου 2019, μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), την υιοθέτηση του Προγράμματος Αξιολόγησης Φυσικής Κατάστασης Παιδιών και Εφήβων Σχολικής Ηλικίας, Μέσης Εκπαίδευσης που στόχο έχει την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Με την πρόταση αυτή θεσμοθετείται πρόγραμμα καταμέτρησης της φυσικής κατάστασης παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας, μέσω του οποίου θα υπάρξουν έγκυρα, αντιπροσωπευτικά και συγκρίσιμα δεδομένα, που θα οδηγούν στον σχεδιασμό όσο το δυνατόν πιο στοχευμένων παρεμβατικών δράσεων. Οι καταμετρήσεις θα διεξάγονται μια φορά τον χρόνο από τους/τις εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής στο πλαίσιο του μαθήματός τους.

Στόχοι του προγράμματος, το οποίο βασίστηκε στις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι:
 

α. Η δημιουργία βάσης δεδομένων αναφορικά με τη φυσική κατάσταση του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού Μέσης Εκπαίδευσης και επιστημονική και ερευνητική αξιοποίησή της σε βάθος χρόνου.
β. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και λήψη βελτιωτικών μέτρων για την υγεία μέσω της φυσικής δραστηριότητας και την πρόληψη της παχυσαρκίας από την οικογένεια, το σχολείο, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις υπηρεσίες υγείας και άλλους φορείς.
γ. Η υλοποίηση στοχευμένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβατικών προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες σε σχέση με τη φυσική
δραστηριότητα και τη σωστή διατροφή.
δ. Η έκδοση εθνικών ετησίων αναφορών με αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα.
ε. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του πληθυσμού σε βάθος χρόνου -συγκρίσεις αναφορικά με τους αντίστοιχους δείκτες υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Την αξιολόγηση των δεδομένων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων θα αναλάβει ομάδα ειδικών επιστημόνων, η οποία θα φέρει και την ευθύνη σύνταξης ετήσιας αναφοράς.